ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΟ  ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Ι.ΤΗ.Π.) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου:

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ Ι.ΤΗ.Π. & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΥΤΗΣ

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 88.700 ευρώ προ Φ.Π.Α., ήτοι: 110.000 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί με «κατ’ αποκοπή τίμημα» και τους λοιπούς όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. Αναλυτικά…

Τα έντυπα μπορών να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, καθημερινές από 9:00 έως 14:30. Οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού έως τις 4/02/2020.