Παροχές

Προσφερόμενες υπηρεσίες και εξοπλισμός

Γενικά χαρακτηριστικά

Καφενείο

Βιβλιοθήκη

Εκθεσιακοί χώροι

1) Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων (190 μ2)
2) Αίθουσα μόνιμης έκθεσης : “Ο Γιαννούλης Χαλεπάς στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού”​
3) Πωλητήριο

Συνεδριακοί χώροι

ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟ